Публикације

КВАЛИТЕТ ДЕЧЈИХ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА У СРБИЈИ ВИЂЕН ОЧИМА ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА

Код нас постоји веома мало истраживања о дечјем коришћењу телевизије и квалитету дечјих програма, иако су у свету ово теме изузетно великог броја истраживања. У истраживању које представљамо узорак су чинила деца узраста 9–11 година (458) и родитељи (412) из четири града у Србији и њихових приградских насеља и околних села. Највећи број резултата које смо добили потврђује налазе страних истраживања. Међу главним налазима јесу: скоро половина деце неселективно гледа различите садржаје на ТВ, најчешће без надзора; квалитетом телевизије значајно су задовољнија деца него родитељи, мада је и њихова оцена да је програм просечан; 2/3 родитеља значајно потцењује утицај телевизије на децу; дечји програми обилују насилним садржајима; по мишљењу деце и родитеља они нису васпитно-образовни нити инклузивни, тј., веома мало су заступљени припадници друштвено маргинализованих група. Добијени налази указују да је потребно озбиљно унапредити дечје ТВ програме у Србији и много више се позабавити утицајем медија на децу.

МЕДИЈСКО ВАСПИТАЊЕ У ВРТИЋУ

Мас-медији чине саставни део животног контекста у коме одрастају деца. Чинећи интегрални део процеса социјализације и васпитања, мас-медији подучавају децу чињеницама, понашању, нормама, вредностима, начину на који свет функционише, формирању погледа на свет. Највећи део слободног времена деца у породици и вртићу проводе уз различите врсте медија, те је сходно томе, сасвим оправдано говорити о медијском васпитању. Темељни циљ медијског васпитања јесте стицање медијских компетенција. Медијско васпитање у предшколским установама базира се на искуствима предшколске педагогије, при чему се у васпитно-образовном раду потенцира активни и креативни однос према медијима. Значајан чинилац медијског васпитања јесте стицање знања и вештина везаних за медије, односно стицање и развој медијске писмености. Због све већег утицаја медија на свакодневни живот човека, медијска писменост се актуелизује и постаје значајан задатак у васпитању, почев од најмлађих узраста до одраслог доба.

ДЕЦА И КУЛТУРА У СРБИЈИ

Циљ овог рада је да проучи резултате и потенцијале културе за децу и омладину у Србији не би ли се створила јасна слика и критички резиме о тренутној заступљености културе и уметности у животима деце и омладине и креирале могуће стратегије за развијање културе за децу и омладину. Анализирана је тренутна ситуација у култури за децу и омладину кроз одговорности, стратегије, програме и активности државних институција, институција културе и цивилног сектора. Акценат је стављен на уметничко образовање, његову улогу и присутност у српском образовном систему.