Публикације

ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ДАРОДАВСТВА И ЛЕГАТОРСТВА

Овај рад бави се анализом економских мера културне политике у Србији са аспекта њиховог деловања на подстицање дародавства и легаторства. У првом делу рада даје се појмовно одређење основних облика филантропије. У другом делу рада разматрају се економске мере културне политикe у обликовању институционалног окружења за развој и одрживост легаторства у Србији. На крају рада износе се препоруке за унапређење културне политике на националном нивоу.

КРЕАТИВНИ СЕКТОР У ЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Рад се бави генезом истраживања креативног сектора, посебно у англосаксонским земљама. У првом делу рада анализира се хронологија истраживања креативног сектора као економског феномена у САД, укључујући и друштвено-политички контекст у коме су конкретна истраживања настајала, као и утицај ових студија на развој научних дисциплина и промишљање о креативном сектору. У другом делу рада, разматра се генеза истраживања креативног сектора у Великој Британији, друштвено-економски контекст ових истраживања, као и ефекти истраживања на мењање улоге, значаја и смисла креативног сектора у науци. Циљ рада је да прикаже основне концепте економских истраживања сектора, критичке дебате и феномене повезане са овом облашћу.