Публикације

МЕДИЈСКА КОНГЛОМЕРАЦИЈА КАО ДЕО ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ И ОРГАНИЗОВАЊУ

Околност да медији својим комуникацијским потенцијалима ревносно опслужују разнородне глобализацијске процесе није ни нова ни непозната. Мање је међутим уочљиво да медијски систем у све већој мери опонаша глобалне корпоративне обрасце организовања и пословања који подразумевају мултинационално и планетарно распростирање не само медијских утицаја већ и капитала. Људи који раде у медијима, као и они у другим делатностима, суочени су такође са изазовима новог доба.

ИЗМЕЂУ ДОМАЋЕГ И ЕКОНОМСКОГ: ПЛИМА И ОСЕКА КУЛИНАРСТВА

ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА

МЕДИЈСКА КУЛТУРА У СЕНЦИ ЕКОНОМИЈЕ МЕДИЈА

Некада су у теоријским разматрањима друштвене улоге медија доминирале теме везане за васпитни, идеолошки и пропагандни утицај медија. За разлику од ранијих времена, данас се о медијима више говори као о подручју интензивних комерцијалних и профитних активности него као о чиниоцима и средствима културног развоја. Све је очигледније да некадашњу политику и праксу, које су се залагале за афирмацију и ширење медијске културе, наткриљује сенка економске експлоатације медија. Будући да се данашња медијска пракса све више валоризује са становишта економске ефикасности, теоријска интересовања се постепено измештају ка питањима економске експлоатације медија.