Публикације

ПРОЦЕСИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПЕРЦЕПЦИЈИ ГРАЂАНКИ И ГРАЂАНА ПОСТ-ТРАНЗИЦИОНЕ СРБИЈЕ

Циљ рада је да утврди да ли је глобална криза неолибералног модела капиталистичке регулације (чију појаву можемо пратити почевши од 2008. године до данас), одредила пад подршке економским реформама и приватизационим процесима у Србији, односно, да ли се степен дате подршке разликује на међукласном нивоу. Анализа почива на емпиријским подацима добијеним у оквиру два истраживачка пројекта – Стратификацијске и вредносне промене у периоду друштвене трансформације (2003) и Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери (2012) – и укључује испитивање степена пристајања испитаника уз емпиријске исказе који мере оријентацију ка економском либерализму (општем и специфичном), односно исказима којима се мери подршка приватизацији појединих сегмената јавног сектора.