Публикације

ПРЕПРЕКЕ НА ПУТУ ЖЕНСКОГ ЕКСПЕРТСКОГ ДЕЛОВАЊА У КУЛТУРИ

И поред значајног учешћа жена у областима друштва, науке, културе, економије, постоји велики несклад између друштвене улоге и стварног друштвеног положаја жене. Резолуције и анализе стално указују на чињеницу да жене одустају од јавне активности и од одлучивања, тако да се њихова улога свела на присутну друштвену групу. Чак и културни сектор, који се обично посматра као ’феминизирана’ област друштвеног деловања, карактерише ниска заступљеност жена на водећим позицијама. Институције културе, са својим либералним погледом на свет и егалитаристичким карактером, упошљавају велики проценат женске радне снаге и због тога имају оптималне услове за еманципацију и напредовање жена. Међутим, студије показују да су жене недовољно заступљене у водећим институцијама, како културе, тако и политике, економије и других друштвених области. Културолошке, политичке и структуралне препреке су кроз векове спутавале настојања да се опште прихвати стварна способност жене као лидера. Овај рад управо покушава да анализира препреке због којих оне не успевају да дођу на водеће положаје у институцијама свог експертског деловања.