Публикације

ЈЕЗИК И ИДЕОЛОГИЈА

Рад се бави везом која се успоставља између језика и идеологије. Идеологија формира (продукује) означитељске структуре којима одређује домене субјектовог дјеловања. Субјекат преузима означитељ идеологије, интерпелирајући се у дати идеолошки поредак. Идеологија такође формира структуре разумијевања субјеката које је претходном означитељском праксом интерпелирала. Идеологија тако установљује обрасце преко којих конципира и објашњава разумијевање реалности. Реалност се објашњава сходно препознатљивим схемама дефинисаним културном традицијом. Даље, препознаћемо да сваки од идеолошких центара моћи (односно друштвене групе која тежи одређеним циљевима) формира специфичан дискурс којим потврђују припадност датој интересној сфери. Интересна група говори на одређен начин. На крају рада приказаћемо проблем симболичке доминације, као културне (означитељске) хегемоније коју једна група врши на другој.

ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ ОДГОВОРА У КОНФРОНТАЦИОНОМ ИНТЕРВЈУУ

Телевизијски интервју је већ деценијама основно новинарско средство како за прикупљање информација, тако и за информисање јавности. Основни елемент интервјуа је информација, а основна идеја је да та информација буде истинита. Међутим, у пракси то није увек случај. Предмет овог истраживања су дискурзивне стратегије којима се интервјуисане личности служе да избегну да дају одговор на питања интервјуера, тј. да избегну да открију, делимично или у целости, истину коју јавност очекује да чује. Применом критичке анализе дискурса покушали смо да идентификујемо начине на које интервјуисани избегавају одговор у специфичној врсти интервјуа – конфронтационом интервјуу који одступа од норматива уобичајеног телевизијског интервјуа по томе што су интервјуери агресивнији у тражењу истине, па је тиме интервјуисаном теже да је избегне.