Публикације

СТРАТЕШКЕ ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ – КОЛИКО СМО ДАЛЕКО ОД УРАВНОТЕЖЕНОГ ДЕЛОВАЊА

Предмет рада су стратешке дилеме социјалног развоја које садрже значајан потенцијал да утичу на квалитет живота грађана, па тиме и концептуализацију културне политике у Србији, а ипак су током транзиционог периода остале изван јавног простора и јавних дебата: унутрашња-спољашња култура, ендогени-егзогени ресурси, село-град и многе друге. Циљ истраживања је да сагледа комплексност савремене културне политике и анализира њене капацитете за демократизацију културног система и укључивање сеоског становништва у културни живот. Емпиријско истраживање засновано је на студији случаја административног, индустријског и културног центра jужног Баната – града Панчева и села на његовој територији који се може сматрати репрезентативним примером усклађеног деловања економске, просветне и културне политике чије су активности од пресудног утицаја на квалитет живота грађана. Истраживање показује резултате јавних практичних политика вођених почев од ране фазе индустријализације почетком 18. века, па све до данас, а анализирајући њихове снаге и слабости, настоји да укаже на правац деловања културне политике у будућности.

.