Публикације

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА О ПРЕДМЕТУ ЛИКОВНА КУЛТУРА

У раду је приказан део резултата истраживања које је имало за циљ да се утврди како ученици процењују наставни предмет Ликовна култура и како процењују особине наставника овог предмета. Истраживање је извршено на основу упитника на узорку од 220 ученика основних и средњих школа. Резултати истраживања указују да четвртина испитаних ученика сврстава Ликовну културу у групу омиљених наставних предмета, као и да чешће то чине ученици са нижим општим успехом, него ученици са вишим. Особине наставника ликовне културе представљају пресудан чинилац када ученици Ликовну културу сврставају у групу омиљених предмета, затим, следе садржаји предмета и наставников приступ раду. Више од половине испитаних ученика сматра да се Ликовна култура мање вреднује у односу на друге предмете и препознаје пресудну улогу наставника ликовне културе у подстицању интересовања младих према ликовним уметностима. У закључним разматрањима указано је да се карактеристике наставног предмета могу посматрати кроз компетенције наставника да планиране садржаје учини приступачним и интересантним за сваког појединачног ученика.

НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И УЛОГА НАСТАВНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА

У раду смо били усмерени на проучавање начина на које ученици основних школа доживљавају наставу ликовне културе и рад наставника. Занимало нас је како ученици процењују тежину и занимљивост предмета Ликовна култура, колико су задовољни радом наставника и колико је рад наставника допринео да им предмет буде лакши и занимљивији за учење. За потребе истраживања конструисан је упитник који је садржао питања затвореног и отвореног типа. Налази истраживања показују да највећи број ученика процењује наставни предмет Ликовна култура као осредње занимљив и веома лак, али и да ученици сматрају да наставник у значајној мери доприноси занимљивости и нивоу тежине самог предмета. На занимљивост и ниво тежине предмета у највећој мери утичу: начин обраде градива, начин рада наставника и разноврсност задатака који се постављају ученицима. Добијени резултати сугеришу да су професионалне компетенције наставника кључни фактор успешне реализације наставе.