Публикације

КУЛТУРНА ДИЈАГНОСТИКА ИДЕНТИТЕТА И ИМИЏА СРБИЈЕ У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ

У контексту глобалних процеса, поставља се питање какав је положај културних и етничких идентитета, које су могућности за њихово очување и развој, те какве су импликације политике идентитета на шире друштвене токове и трендове. Улога културе у савременом друштву има све већи значај, док представе створене различитим механизмима обликују општеприхваћене друштвене вредности које чине мозаик идентитета. Зато улога културе никада као данас није била важнија, као ни потреба за преиспитивањем система вредности и других елемената који културу повезују с идентитетом. Реч је о идеолошко-друштвеним променама вредносног система и система националне идентификације и репрезентације. Културна дијагностика, као облик једног специфичног сагледавања Србије, упућује на потребу за излажењем из оквира уобичајеног поимања проблема везаних за представе о идентитету и имиџу Србије и њених градова. Као нови оквир за изналажење решења, предлаже се домен културне политике који подразумева заузимање активног односа према питањима културних идентитета.

КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ КРОЗ КОНЦЕПТ ИДЕАЛНЕ ЖЕНЕ У САВРЕМЕНОЈ ЖЕНСКОЈ ШТАМПИ У СРБИЈИ

Рад се бави дискурсом о идеалној жени у Србији данас, односно начином на који је конструисана актуелна политичка култура кроз репрезентацију жена у женским часописима. Покушала сам одредити дискурсе које производе часописи Космополитен и Блиц Жена, односно разлике у предложеном концепту женскости, и идентификовати начине на које се ти дискурси и представљање жена, њихових родних улога и односа, подударају са ширим друштвеним нормама, стереотипима и праксама. Анализирала сам и општи утисак који остављају часописи и покушала их сместити на основу тога у предложене елементарне прототипе како их назива Неда Тодоровић-Узелац, у питању су прототипи/модели традиционалне жене-женке и побуњене, ослобођене жене (феминисткиње).