Публикације

ВРЕМЕ КРИЗА

Роман Време чуда Борислава Пекића почива на чврстом међусобном односу идеологије и нарације. С обзиром да се не може приповедати о идеологији с неутралног и објективног становишта, биће детаљно анализирана релација у којој се налазе идеологија романа и идеологија у роману. Образложиће се на који начин наративне стратегије истовремено представљају средство спровођења идеолошких захтева, али и средство њихове дезинтеграције. У раду ће се претежно користити терминологија Луја Алтисера (Louis Althusser) у домену идеологије, а у домену наратологије, терминологија Жерар Женета (Gérard Genette). У закључним разматрањима биће истакнута теза да у извесној мери криза нарације која је захватила савремену књижевност почива на негирању виталистичке везе (приказане у роману) између идеологије и приповедања.

НАРАТИВНЕ ИГРЕ ОРХАНА ПАМУКА

Рад се бави наративним техникама и поступцима у романима Орхана Памука који показују задивљујућу разноликост. Уочљиво је да књижевни опус овог прослављеног турског писца чине претежно романи разноврсни како по тематици тако и по језику и стилу. Обележја његове прозе јесу стално експериментисање са формом, проналажење нових и раније некоришћених образаца и решења која у наративном погледу значе новину не само у савременој турској литератури, већ често и у светској књижевности. Од првог романа Џевдет- бег и његови синови (1982) до најновијег Чудан осећај у мени (2014), Памук је непрекидно заокупљен наративном игром, успевајући да увек изненади новим приповедачким техникама и стиловима.