Публикације

СТРАТЕШКЕ ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ – КОЛИКО СМО ДАЛЕКО ОД УРАВНОТЕЖЕНОГ ДЕЛОВАЊА

Предмет рада су стратешке дилеме социјалног развоја које садрже значајан потенцијал да утичу на квалитет живота грађана, па тиме и концептуализацију културне политике у Србији, а ипак су током транзиционог периода остале изван јавног простора и јавних дебата: унутрашња-спољашња култура, ендогени-егзогени ресурси, село-град и многе друге. Циљ истраживања је да сагледа комплексност савремене културне политике и анализира њене капацитете за демократизацију културног система и укључивање сеоског становништва у културни живот. Емпиријско истраживање засновано је на студији случаја административног, индустријског и културног центра jужног Баната – града Панчева и села на његовој територији који се може сматрати репрезентативним примером усклађеног деловања економске, просветне и културне политике чије су активности од пресудног утицаја на квалитет живота грађана. Истраживање показује резултате јавних практичних политика вођених почев од ране фазе индустријализације почетком 18. века, па све до данас, а анализирајући њихове снаге и слабости, настоји да укаже на правац деловања културне политике у будућности.

.

ПОЛИТИКА ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ КАО ЈЕДНА ОД ДЕТЕРМИНАНТИ РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА

Концепт друштвено одговорног пословања донео је фундаменталне промене када је реч о приступу приватног сектора различитим сегментима друштва и представља један од најдинамичнијих и најкомплекснијих процеса са којима се приватни сектор сусреће у свету глобализације. Он се сматра оквиром унутар кога компаније преузимају одговорност за последице које имају по друштво, економију и животну средину, при чему, истовремено, увећавају свој профит, умањују негативне последице пословања и обезбеђују одрживи развој и етичко пословање. Овај чланак има за циљ да објасни појаву поменутог феномена и његову функцију у модерном пословању, као и да ближе представи Теленоров допринос развоју културне продукције у Србији и његов јединствени концепт друштвено одговорног пословања који ова компанија са успехом примењује у тринаест земаља где послује.