Публикације

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА УМЕТНОСТИ

Рад се бави проблемом одређења појма уметности са посебним освртом на решења која нуде савремене теорије уметности. Постоје два супротстављена приступа када се говори о уметности и статусу уметничког дела. Први, у духу есенцијалистичке теорије, покушава да пронађе неко суштинско својство уметности, а за које сматра да је независно од друштвеног или историјског утицаја. Постојање таквог есенцијалног својства би уметничким делима дало универзалну и ванвремену трансисторијску и транскултуралну вредност. Други приступ креће од претпоставке да је статус уметничког дела увек ствар конвенције, а не есенције. Ово схватање одбацује перцептивни и феноменолошки приступ, истичући цео низ контекстуалних услова – друштвених, културалних и институционалних – без којих није могуће говорити о статусу уметничког дела.