Публикације

РАЗВОЈНЕ ЧОВЕКОВЕ МОГУЋНОСТИ

PROCES RAZVOJA I KULTURNI KONTEKST

КУЛТУРА СТРАХА

Овај рад показује да су савремени страхови достигли такав интензитет да се може говорити о култури катастрофе. У моменту када се чини да је више немогуће обезбедити средства за смањење ризика и када се покаже очигледна неспособност да се предвиди понашање природе и друштва рађа се свеобухватно осећање страха пред престојећом катастрофом. Катастрофизам, могло би се рећи постаје етос глобалног поретка света. Осећај немоћи лежи у непопуњеном простору који лежи између претњи и наших одговора на њих. Излази који се нуде прате трасиране путеве развоја, зацртане у хегемонијском моделу неолиберализма и глобализавије чиме се гуше алтернативе и у помоћ призива оно што је до овог стања и довело. Будућност је проблем који треба решавати свим расположивим средствима, јер је тешко поверовати да нам је историја оставила отвореним само неколико могућности.

ЛУВР ЛЕНС – НОВА ПАРАДИГМА МУЗЕЈА КАО ГЕНЕРАТОРА РАЗВОЈА ОКРУЖЕЊА

Традиционални приступ доприносима које музеји пружају свом окружењу сагледавао је само нематеријалну страну бенефита и корист препознавао у доменима заштите наслеђа и едукативне и културне мисије, запостављајући економске развојне потенцијале, али током последњих деценија уочавају се промене у приступу. Својеврсну глобалну, опште препознатљиву парадигму за економски развој окружења, заснован на постојању атрактивног и посећеног музејa, представља музеј Гугенхајм у Билбау, отворенoг 1997. године. Деценију и по касније, појавила се нова слична парадигма – испостава париског Лувра у градићу Ленсу на северу Француске. Лувр Ленс је отворен крајем 2012. године са циљем да као примарна туристичка атракција покрене развој културног туризма и допринесе општем развоју Ленса и области Норд Пас де Кале, захваћене рецесијом услед затварања фабрика и рудника као генератора претходног развоја.

СПИРАЛА РАЗВОЈА И/ИЛИ СУНОВРАТА

Два кључна појма којима се објашњава суштина живота су време и простор. Кретање кроз време и простор, према једном начину разумевања, улази у путању тока кружног кретања по затвореном и предвидивом систему, док, по другом, кретање има линеарну путању у отвореном и за човека непредвидивом систему. Компромис између те две екстремне позиције разумевања развоја јесте симбол спирале који покушава да отвори затворен систем, да га враћа делимично на исто, али да, ипак, води у правцу развоја и кретања ка новим формама. Тако би круг, спирала и полуправа, били симболи разумевања кретања у времену које има свој почетак. У овом раду представљен је проблем развоја кроз симболику спирале. У контексту монотеистичких религија почетак је представљен стварањем света и одбројавањем дана. Спирала је успостављена у времену циклусом седмице. Друга порука Старога завета потиче од приче о паду у грех од када се, познањем добра и зла, спирала развоја одвија у два правца, у правцу живота и у правцу смрти, а поприште борбе је и Земља и биће.

ПОД МАСКОМ: РАЗВОЈ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ПУТЕМ ИЗВОЂЕЊА

Рад има за циљ да укаже на значај игре и извођења за развој и учење у свим добима, како на раним дечјим узрастима, тако и код одраслог човека. Маска и играње маском се у том контексту јављају као један од могућих реквизита и начина фацилитације игре у образовном процесу. Извођење путем маске не само да подржава развојно учење, већ по себи представља развој у малом: са маском, уједно смо и оно што реално јесмо и оно што се претварамо да јесмо. На тај начин, маска може бити образовно средство, које се може користити у свим фазама образовног процеса, бити део тог процеса или служити да се он прикаже другима. Маска може бити унапред дата или израђена док процес траје, чинити једну од активности или служити да се активности сумирају и објaсне, а њена употреба зависи од сензибилитета оног ко води процес.

ДЕЦА И КУЛТУРА У СРБИЈИ

Циљ овог рада је да проучи резултате и потенцијале културе за децу и омладину у Србији не би ли се створила јасна слика и критички резиме о тренутној заступљености културе и уметности у животима деце и омладине и креирале могуће стратегије за развијање културе за децу и омладину. Анализирана је тренутна ситуација у култури за децу и омладину кроз одговорности, стратегије, програме и активности државних институција, институција културе и цивилног сектора. Акценат је стављен на уметничко образовање, његову улогу и присутност у српском образовном систему.