Публикације

ШТА ЈЕДУ САЈБЕРИ? ОРАЛНА ЛОГИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ДРУШТВА

САЈБЕР-ПРЕДЕЛИ, КОНТРОЛА И ТРАНСЦЕНДЕНЦИЈА: ЕСТЕТИКА ВИРТУЕЛНОГ

ИМА ЛИ ПОСТХУМАНОГ ПЕРФОРМЕРА

Предмет расправе у овом тексту биће питања трансгресије и субверзије (људског) тела које се јављају у ситуацији технолошки генерисаног извођења. Најпре ћу извести историјско-теоријску контекстуализацију дигиталног окружења у односу на које се ова померања дешавају, а потом ћу изложити примере сајберформанса, дигиталног перформанса и техноперформанса, који проблематизују однос технологије и тела извођача. У централној расправи ћу се фокусирати на проблем постхуманог или (не)хуманог извођача кроз концепт који називам дигитални антропоморфизам. Суочење живог тела/извођења и технолошки посредованог извођења постаје важна пракса за разумевање дисконтинуитета између човека и машине. Стога ће питања позиције и функције живог извођача као субјекта и објекта извођења у контексту дигиталног перформанса и перформанса у сајбер-простoру бити испитана на следећим нивоима: а) однос између живог тела и тела аватара као извођача; б) извођење киборга; в) извођење компјутера.

КАКВА НАМ СЕ БУДУЋНОСТ ПРЕДСКАЗУЈЕ – ОДГОВОР САЈБЕРФЕМИНИЗМА НА САЈБЕРПАТРИЈАРХАТ

У тексту је анализиран утопијски потенцијал “сајберпростора” генерално, као и могућност стварања утопије родне равноправности уз помоћ нових информационо–комуникационих технологија. Извор за овакву анализу су превасходно текстови с енглеског говорног подручја и из контекста западног/ глобалног друштва. Главна питања која се овде постављају су следећа: шта је то “сајберутопија” и како је замишљамо? Која је друга страна “сајберутопије”, њена сушта супротност, односно “сајбердистопија”? Анализирајући дистопију из феминистичког угла, једна од главних форми коју она поприма је и “сајберпатријархат”. Следи покушај дефинисања “сајберпатријархата” и навођење његових главних одредница. Последњи део овог чланка разматра једну од могућих алтернатива “сајберпатријархату”, “сајберфеминизам”, и то у контексту следећих питања: какав је потенцијал ове филозофије, теорије и покрета у слабљењу патријархата у виртуелном као и у реалном простору? На који начин нове технологије могу да се употребе да би се приближиле феминистичком идеалу, утопији друштва родне равноправности? На самом крају чланка, закључује се да је за стварање овакве утопије најбитнији степен распрострањености феминистичке свести, односно познавање теорије, критике и активизма, насталог кроз многобројне феминистичке оријентације кроз историју.

СОЦИОЛОШКИ И ЕТИЧКИ АСПЕКТИ СОЦИЈАЛНИХ МЕДИЈА КАО НОВЕ ДИМЕНЗИЈЕ У СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И КОМУНИКАЦИЈИ ИНДИВИДУЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ДРУШТВА

Велика експанзија информационих технологија (ИТ) довела је до опште друштвене интеракције и размене, из чега се рађа информатичко друштво као веома стварна и још увек недовољно истражена димензија. Због свих нових питања која произилазе из напретка у људским односима и комуникацији, такође се јавља и питање моралности у том новом, виртуелном свету, питање које је темељ ,,сајбер етике’’. Настанак виртуелних заједница се социолошки тумачи чињеницом да се људски живот одвија у три простора: у простору где живимо, у простору где радимо и у простору у коме се дружимо. Виртуелна заједница јесте место где се могу остварити све потребе за дружењем, јер она не поставља ограничења која иначе постоје у свакодневној људској комуникацији. Она не одређује године старости, пол, националну, политичку или верску припадност, нити води рачуна о породичним карактеристикама. Рад анализира тај “трећи простор” где се људи окупљају ради дружења и који је човеку у савременом друштву постао веома скучен.