Публикације

ВИРТУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ И МЕДИЈСКЕ ОПСЕНЕ – ИСТИНА ПРИВИДА, ПРИВИД ИСТИНЕ

У овом раду покушавају се пронаћи могући одговори на питања да ли су виртуелни идентитет и „cyber reality“ егзистенција само медијско–техницистичке опсене или појаве створене по мери човека који би желео да превазиђе просторне, временске и искуствене, психолошке оквире, и посредством скројеног, хибридног идентитета и комуницирања потпомогнутих напредним компјутерским технологијама, успостави везу са оностраним (трансцендентним)? У светлу релевантних критичко – теоријских и филозофских разматрања, промишљају се идентитет и делање појединца, традиционално схваћени, као чврсте, поступно грађене и релативно постојане категорије, у односу на нестабилна, променљива и конструисана својства савременог медијски пројектованог идентитета, који представља идеализовану верзију сопства и делања који се најчечће не поклапају једно са другим. Ове појаве посебно се теоријски сагледавају анализом садржаја и форми виртуелног комуницирања посредством интерактивних и 3Д (тродимензионалних) интернет сајтова („Facebook“, „Second life”), али и праћењем могућности и утицаја симулиране стварности на процес спектакуларизације свести и доживљаје које појединци имају о себи и о стварности која их окружује.

СПЕКТАКУЛАРИЗАЦИЈА СВЕСТИ И РУРАЛНО-СПЕКТАКУЛАРНИ КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ У МАС-МЕДИЈИМА

У раду се говори о процесу спектакуларизације свести и усвајању рурално-спектакуларног културног обрасца посредством медија масовног комуницирања у Србији у периоду од 2000. до 2005. године. На културном плану, спектакуларизација свести посредством медија масовног комуницирања у сагласности је са процесом културне глобализације и у највећој мери се, када је о телевизији реч, огледа кроз некритичко преузимање садржаја масовне културе у којој доминирају производи глобалне индустрије забаве. У духу Деборових (Debord) критичко-теоријских ставова, у раду се теоријски промишља идеја медијског спектакла.