Публикације

КУЛТУРНИ КОРЕНИ СРПСКЕ КАФАНЕ

У уводном делу овог рада дају се психолошке и културолошке основе угоститељских објеката, са циљем да се у општечовечанском контексту сагледа место оригиналног културног феномена означеног као српска кафана. Потом се, у главном делу рада даје анализа порекла појединих културних јединица од којих се састоји српска кафана као сложена и слојевита културна чињеница, са циљем да се покажу њени културни корени. Анализа показује да је она јединствени производ специфичног споја западноевропских, оријенталних, аутохтоних балканских, источноевропских и оригиналних српских културних елемената. Реч је о институцији од националног значаја, како због њене улоге у националној прошлости тако и због тога што представља туристички бренд. Зато треба плански радити на њеном неговању, унапређењу и туристичком валоризовању.