Публикације

ПРЕТПОСТАВКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ТРЖИШНОГ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ: МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И СРБИЈА

Проналажење адекватног модела финансирања културе који ће у великој мери испунити циљеве културне политике, интересе и очекивања културне заједнице, не значи апсолутно опредељење за неки од постојећих концепата финансирања културе, већ изналажење најразличитије комбинације оних организационих димензија које одговарају традицији, друштвено-економском контексту, постојећем систему институција културе, односу државе и културе, економском развоју земље и сл. У процесу моделирања ефикасног система финансирања културе требало би водити рачуна како о културним тако и о економским захтевима. Традиционални модел финансирања културе обично представља уобичајену праксу која се тешко мења, тако да реформе финансирања културе посежу за мерама које имају пре корективни карактер, него радикално мењање модела финансирања културе. У раду се разматрају различите димензије односа државе и културе са посебним освртом на генезу финансирања културе. Затим се даје преглед различитих концепата финансирања културе и друштвено-историјски контекст у коме су различити концепти настајали. Потом се анализирају међународне тенденције у домену економских инструмената културне политике и тржишног димензионирања културног система. У последњем делу рада разматра се финансирање културе у Србији у историјско-компаративном контексту, анализирају текући проблеми и развојне перспективе.