76-77 / 1987

Теме • Аргументи

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Степановић

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Миливој Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, 

Жарана Папић, Бранимир Стојковић (одговорни уредник), 

Дарко Танасковић, Сретен Вујовић

Опрема: Боле Милорадовић

Цртежи: Мирјана Стојановић-Војновић

Коректор: Весна Комар

Метер: Бранко Црномарковић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Годишња 

претплата 2.000 дин; за радне организације 3.000 дин;

за иностранство 12 US $. Цена једног примерка 

у продаји 1.000 дин., двоброја 1.500 дин. Претплата се

шаље на адресу Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, Риге од Фере 4. Жиро рачун 60806-603-8836 

с назнаком „За часопис Култура“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

У издавању часописа учествују Републичка заједница 

културе Србије и Републичка заједница науке Србије.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Branimir Stojković), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy US $ 4. Annual subscription US $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Слободан Јовић“, 

Београд, Стојана Протића 52

78-79 / 1987

Изазови религијског

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Степановић

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Јелена Ђорђевић, Миливој Иванишевић, Бојан Јовановић, 

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана 

Папић, Бранимир Стојковић (одговорни уредник), 

Дарко Танасковић, Сретен Вујовић

Опрема: Боле Милорадовић

Цртежи: Мирјана Поповић

Коректор: Весна Комар

Метер: Бранко Црномарковић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Годишња

претплата за 1988. 5.000 дин; за радне организације 

8.000 дин; за иностранство 15 US$. Цена овог двоброја 

у продаји 3.000 дин. Претплата се шаље на адресу 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, Риге од Фере 4.

Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком „За часопис Култура“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

У издавању часописа учествују Републичка заједница 

културе Србије и Републичка заједница науке Србије.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Branimir Stojković), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy US $ 5. Annual subscription US $ 15 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-257310-421-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

UDK 008:316.17:130.2

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Слободан Јовић“, 

Београд, Стојана Протића 52