84-87 / 1989

Британске студије културе

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Степановић

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Јелена Ђорђевић, Миливој Иванишевић, Бојан Јовановић, 

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, 

Сретен Вујовић

Опрема. Боле Милорадовић

Цртежи: Небојша Симић

Коректор: Весна Комар

Метер: Бисерка Божичковић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Годишња 

претплата за 1990. 500.000 дин; за радне организације 

1.000.000 дин; за иностранство 15 US$. Цена овог 

четвороброја у продаји 200.000 дин. Претплата се шаље 

на адресу Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, Риге од Фере 4. Жиро рачун 60806-603-8836 

с назнаком „За часопис Култура“

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

У издавању часописа учествују Републичка заједница 

културе Србије и Републичка заједница науке Србије.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Branimir Stojković), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy US $ 5. Annual subscription US $ 15 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-18-257310-421-02090.

Please send all contributions in two copies with a summary 

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Слободан Јовић“, 

Београд, Стојана Протића 52