88-90 / 1990

Насиље у спорту

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Јелена Ђорђевић, Миливој Иванишевић, Бојан Јовановић, 

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, 

Сретен Вујовић

Опрема: Боле Милорадовић

Цртеж на корицама: Боле Милорадовић, цртежи: Избор

из претходних бројева

Коректор: Мира Биљетина

Унос и компјутерска обрада: Слободанка Аћимовић

Програмски прелом: Бранислав Мијатовић

Овај тематски број уредио је Срећко Михаиловић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, Риге од Фере 4, жиро рачун 40806-603-8836 

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy, (Editor in Chief Branimir Stojković), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 

(Centre for Study in Cultural Development), 

Beograd, Rige od Fere 4 

Please send all contributions in 

two /2/ copies with a summary

Штампа: „Беопрес“, Нови Београд, Народних хероја 27

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено априла 1992.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79