91-92 / 1993

Верска толеранција

Редакција: Милена Драгићевић-Шешић, Радослав Ђокић,

Јелена Ђорђевић, Миливоје Иванишевић, Бојан Јовановић,

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић,

Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић,

Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Цртеж на корицама: Небојша Симић

Коректор: Мира Биљетина

Унос: Слободанка Аћимовић

Програмски прелом и обрада: Владан Чоловић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, Риге од Фере 4, жиро рачун 40806-603-2-8836 

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy, (Editor in Chief Branimir Stojković), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 

(Centre for Study in Cultural Development), 

Beograd, Rige od Fere 4 

Please send all contributions in 

two /2/ copies with a summary

Штампа: ЧИП, Београд, Студентски трг 15 

Тираж: 300 примерака 

Штампање завршено јуна 1994.

YU ISSN 0023-5164 

UDK 301.188.3:79