93-94 / 1994

Токови позоришне комуникације • Culture and Media Policies

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Јелена Ђорђевић, Миливоје Иванишевић, Бојан Јовановић, 

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, 

Сретен Вујовић

Опрема: Боле Милорадовић

Цртеж на корицама: Саша Марковић 

Коректор: Мира Биљетина

Унос: Слободанка Аћимовић

Програмски прелом и обрада: Горан Пилиповић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка 

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, 

тел. 637-216. Часопис излази четири пута годишње. Претплата

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног развитка,

Београд, Риге од Фере 4, жиро рачун 40806-603-2-8836

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and for Cultural Policy, (Editor in Chief Branimir

Stojković), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565.

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Centre for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Please send all contributions in two /2/ copies with a

summary

Штампа: ČiP, Београд, Студентски трг 15

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено децембра 1994.

YU ISSN 0023-5164

UDK 301.188.3:79