95 / 1997

Екологија и религија

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван 

Ивић, Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић

Редакција: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, 

Јелена Ђорђевић, Миливој Иванишевић, Бојан Јовановић, 

Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, 

Сретен Вујовић 

Опрема: Боле Милорадовић

Цртежи Јелене Игњатовић

Коректор: Мира Биљетина

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Душан Ч. Јовановић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, 

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплата се 

шаље на адресу: Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, Риге од Фере 4, жиро рачун 60806-603-8836 с 

назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and for Cultural Policy, (Editor in Chief Branimir

Stojković), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565. 

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Centre for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Please send all contributions in two /2/ copies with a

summary

Штампа: ЧИГОЈА ШТАМПА

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено августа 1997.

YU ISSN 0021-5 164 

UDK 301.188.3:79