107-108.1 / 2003

Сајбер-простор и проблеми разграничења

Редакција: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић

(главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин,

др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко

Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Никола Врбица

Лектор / коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: др Вукашин Павловић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565

Часопис излази четири пута годишње

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57

с назнаком „За часопис Култура“

E-mail: kultura@zaprokul.org.yu

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of

Culure and for Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565 Pubished

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

(Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети

(у програму Word), уз резиме на енглеском језику

Штампа: ФОТО ФУТУРА,

Београд, Београдског батаљона 3

Тираж: 500

Штампање завршено: маја 2004.

Цена броја: 400,00 дин.