113-115 (2) / 2005

Кина – Свила на путу (Књига 2)

Редакција: др Ивана Спасић, др Мишко Шуваковић, 

др Јелена Ђорђевић, др Зорица Томић, 

др Милан Вукомановић, мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, 

Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, Татјана Бокан

Главни и одговорни уредник: др Јелена Ђорђевић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектор и коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: др Вукашин Павловић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2637-216

E-mail: kultura@zaprokul.org.yu

Web: www.zaprokul.org.yu 

Часопис излази четири пута годишње

Претплате слати ну адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of

Culure and for Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 2637-216

Pubished quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети

(у програму Word), уз резиме на енглеском језику

штампа: ЈП Службени гласник, Лазаревачки друм 15,

Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: јула 2006.

YU ISSN 0023-5164

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

113-115 (1) / 2005

Кина – Свила на путу (Књига 1)

Редакција: др Ивана Спасић, др Мишко Шуваковић, 

др Јелена Ђорђевић, др Зорица Томић, 

др Милан Вукомановић, мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, 

Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, Татјана Бокан

Главни и одговорни уредник: др Јелена Ђорђевић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектор и коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: др Вукашин Павловић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2637-216

E-mail: kultura@zaprokul.org.yu

Web: www.zaprokul.org.yu 

Часопис излази четири пута годишње

Претплате слати ну адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57

с назнаком „За часопис Култура“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of

Culure and for Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 2637-216

Pubished quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети

(у програму Word), уз резиме на енглеском језику

штампа: ЈП Службени гласник, Лазаревачки друм 15,

Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: јула 2006.

YU ISSN 0023-5164

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије