122-123 / 2009

Културни идентитети градова

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић,

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази четири пута годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Milanka 

Todić), Beograd, Rige od Fere 4, tel. (+381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ФОТО ФУТУРА,

Београд, Београдског батаљона 3,

Тираж: 500

Штампање завршено: јуна 2009.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Штампање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

124 / 2009

Екранска култура

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др

Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др

Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Фотографије: Исидора Бојовић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази четири броја годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ФОТО ФУТУРА,

Београд, Београдског батаљона 3,

Тираж: 500

штампање завршено: октобра 2009.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

125 / 2009

Декодирање слике

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић,

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Дизајн часописа: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: мр Љубинка Савчић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Илустрације: Ване Бор, Мони де Були, Милан Дединац,

Марко Ристић, Бошко Токин

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: CICERO PRINT,

Београд, Блажа Попиводе 3,

Тираж: 500

штампање завршено: децембра 2009.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије