140 / 2013

Јубилеј часописа Култура (1968 – 2013) • Култура у транзицији

Редакција: др Милош Немањић,

др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,

др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић,

мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Главни уредник: др Александар Прњат

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Завод за културу

Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Аутор илустрација: Миле В. Пајић

Графичка обрада илустрација: Немања Гвозденовић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, Београд, рачун 840-713668-11

с назнаком „За часопис Култура“

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat)

Published quarterly by Center for Study in Cultural Develoment

Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Cicero Print,

Блажа Попиводе 3, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: јесен 2013.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања

Републике Србије

141 / 2013

Култура и друштво

Редакција: др Милош Немањић,

др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,

др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић,

мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Главни уредник: др Александар Прњат

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Завод за културу

Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Аутор илустрација и цртежа: Јован Пантић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, Београд, рачун 840-713668-11

с назнаком „За часопис Култура”

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat)

Published quarterly by Center for Study in Cultural Develoment

Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Cicero Print,

Блажа Попиводе 3, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: децембра 2013.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања

Републике Србије

139 / 2013

Савремени медији и ПР

Редакција: др Милош Немањић,  

др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,  

др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић, 

мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа 

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Главни уредник: др Александар Прњат

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Завод за културу 

Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић 

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин 

Аутор цртежа: Милорад Мића Михајловић 

Ауторка фотографија цртежа: Снежана Неговановић 

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, 

тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно 

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Риге од Фере 4, Београд, рачун 840-713668-11 

с назнаком „За часопис Култура“

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture 

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat) 

Published quarterly by Center for Study in Cultural Develoment 

Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Cicero Print, 

Блажа Попиводе 3, Београд

Тираж: 500 

Штампање завршено: лета 2013. године

ISSN 0023-5164 

УДК 316.7 

Објављивање овог броја Културе омогућило је  

Министарство културе и информисања  

Републике Србије

138 / 2013

Мисија Светог Ћирила и Методија • Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији

Редакција: др Милош Немањић, 

др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,

др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић,

мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Главни уредник: др Александар Прњат

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Милица Настасић

Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Аутор иницијала: Божидар Боле Милорадовић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, 

тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно 

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Риге од Фере 4, Београд, рачун 840-713668-11 

с назнаком „За часопис Култура“

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture 

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat) 

Published quarterly by Center for Study in Cultural Develoment 

Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565 

Штампа: Cicero Print, 

Блажа Попиводе 3, Београд

Тираж: 500 

Штампање завршено: марта 2013.

ISSN 0023-5164 

УДК 316.7 

Објављивање овог броја Културе омогућило је  

Министарство културе и информисања  

Републике Србије