174-175 / 2022

Историјски и епски јунаци

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,

др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,

тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о.

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у септембру 2022. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања Републике Србије