Публикације

НОВИ НАРАТИВИ И НОВИ ПОТРОШАЧИ − ЖИВОТНИ СТИЛ МЛАДИХ

Предмет овог рада је дискусија о утицајима дигиталних технологија на
формирање животног стила младих. Основни циљ рада је покушај да се установи
да ли дигиталне технологије младима пружају оно што они очекују од њих, односно
да ли и на који начин утичу на њихову перцепцију свијета око себе. Свака генера-
ција била је под утицајем одређених спољних фактора, поред друштва као кључног
фактора за настанак система вриједности. Ти фактори, мислимо прије свега на
медије, дали су свој допринос креирању система вриједности медијских генерација,
односно генерација одраслих у ери медија. Претпоставка је да и данашње младе ге-
нерације, захваљујући обиљу информација које их свакодневно бомбардују утичући
на њихов сазнајно-рецептивни апарат, своје виђење свијета и вриједности које их
окружују граде на приказима које гледају на мониторима и екранима дигиталних
уређаја. Сазријевање младих данас рапидно прати животне стилове, али и форми-
ра нове трендове, додуше краткотрајне, који немају довољну снагу да би утицали
на друштвене промјене. Ипак, ти стилови и трендови су значајни за данашње мла-
де зато што им пружају осјећај утицаја на друштвене токове. Интернет младима
пружа могућност виртуелног уживања које им на извјестан начин умирује жеље и у
суштини ствара привид стила живота.

ЗАПАДНА КУЛТУРА И ДИГИТАЛНО: ОД ПОЛИСА ДО ВИРТУЕЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У раду се анализирају поједини аспекти развоја западне културе од њених почетака у античкој Грчкој, па до савремених тенденција исказаних путем дигиталних технологија. Аутори указују на могућности, које се јављају масовним коришћењем савремених дигиталних технологија, за модификацију савременог оквира западне културе и његово прилагођавање данас потиснутим традицијама које ова култура баштини из периода антике. Идентификују се важни аспекти развоја који су одлучујуће дефинисали феномен грчког полиса и поставили трајне основе западне културе и разматрају се сличности и разлике са друштвеним иновацијама подстакнутим масовним коришћењем Веб 2.0 (Web 2.0) технологија почетком 21.века. Посебно се анализирају процеси изградње и функционисања заједнице и пореде вредности на основу којих је функционисао грчки полис и вредности на основу којих функционишу данашње виртуелне заједнице. Феномени осећања припадности, масовног учествовања, утицаја заједнице на изградњу појединца и значаја аматеризма објашњавају се у свом изворном појавном облику у оквирима полиса, а затим се анализирају потенцијали које оживљавање ових феномена има у контексту широке примене дигиталних технологија данас.

УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА СТРУКТУРУ И СТИЛ ОНЛАЈН МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА

Рад се бави истраживањем на који начин појава нових дигиталних медијских технологија утиче на стилске промене медијског материјала који се поставља онлајн, те наводи правила за стварање материјала који је прилагођен дигиталном окружењу и измењеној пажњи посетиоца. Сегмент дигитализације материјала, његовог пласирања у адекватној форми и стилу, као и начин његове конзумације обрађени су у овом раду, као и управљање мултимедијалним садржајем и исплативост прилагођавања оваквог садржаја.