Публикације

МУЗИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПЕСМАМА, БАЛАДАМА, ПОЕМАМА И ДРАМАМА ЛАЗЕ КОСТИЋА

У раду ће бити приказане појаве музике, као и музичких елемената у песмама, баладама и поемама Лазе Костића. Указаће се на то да је Костић приказивао певану песму и игру као део жељене атмосфере, као симбол укрштаја музичке уметности и појава из природе и, као инструмент драматизације поетског текста. Анализираће се појаве музичких инструмената, као и стручних музичких израза у поетском тесту. Основни циљ биће да се одреде и класификују музички елементи у Костићевом књижевном ткиву, односно, начини на које их је песник користио. 

RITUALI I JAVNA DOGAĐANJA KAO POVEZNICA KAOTIČNOG I MITOLOŠKO-DRAMATSKOG U SUVREMENOM DRUŠTVU

Kulturno i antropološko pitanje koje se često postavlja jest ono granice između Kaosa i Logosa – podele na arhaičnog, mitskog čoveka i suvremenog, opterećenog brojnim problemima promišljanja o istoriji i iščekivanju budućnosti. Rituali, svečanosti, spektakli, društvene drame i mitološka simbolika jačali su kulturne i društvene veze između pojedinaca, grupa i zajednica, oni su motivirali čoveka na opstanak i na menjanje prirodnih granica i društvenih pravila i zakona. Mitološka i ritualna simbolika javnih događanja služila je očuvanju društvenog reda i organizacije, ali ujedno je bila i temelj motiviranja kulturnih i političkih promena u društvima. Podupirala je društvene sisteme i poredak, ali i rušila zastarele strukture i sisteme. Stoga treba razlikovati javna i ritualna događanja koja prikazuju i predstavljaju slike i interese društvenih odnosa u zajednici, te ona koja menjaju i preoblikuju društvo prema zahtevima vremena. Konačno, reč je o prevladavanju razlika između čovekovog racionalnog i iracionalnog poimanja sveta i društva.

ЛИЦЕ ИЛИ МАСКА У ЖИВОТУ И ДЕЛУ ЛАЗЕ КОСТИЋА

У раду се анализирају појаве маскирања, прерушавања, прикривања и откривaња идентитета у личности и делу Лазе Костића. Ове особине снажније или слабије изражене, разматрају се на различитим нивоима и видовима: у његовом карактеру, понашању, у облачењу, говору. Потом се овај феномен запажа и на метајезичкој равни: маска и и њени деривати (прерушавање, прикривање, гротеска) тематизовани су и у Костићевој поезији (Беседа, Гаврилу Егрешији, На парастос Јелене Боздине…) и драмским делима (Гордана, Максим Црнојевић). Mаска је још од настанка трагедије довођена у везу с позориштем као ознака метаморфозе индивидуе-глумца, који, користећи маску, постаје преносник (виших) сила наглашавајући да је индивидуални човек нестао иза улоге, боље речено фигуре. Зато ће у овом раду, а имајући у виду страсну заокупљеност Лазе Костића театром, облици маскирања, мимикрије, прикривања и демаскирања (уз нужан опрез према методи позитивистичког биографизма), бити подвргнуте анализи као честице које ће указати и на неке унутрашње чиниоце генезе његових песама, а међу њима и величанствене покајанке Santa Maria della Salute.

ХЕДА ГАБЛЕР – КЛАВИР КАО ДРАМСКО ОРУЂЕ

Клавир је, као део сценографије, метафора трагедије Хеде Габлер у истоименој драми Хенрика Ибзена, док клавирска музика на неки начин представља „угушени глас“ главне јунакиње. У овом раду се клавир и клавирска музика посматрају као драмско оруђе и као кључни елементи драмског текста. Музика на клавиру функционише као увертира за једну смрт, за коју се може рећи да је најизразитији пример антиспектакуларне и антитеатралне смрти у читавом Ибзеновом делу. Сам чин Хединог самоубиства, коме претходи дивља клавирска мелодија, померени су изван видокруга свих осталих јунака драме, па и читаве публике. Клавир остаје, без сумње, изразито драмско оруђе, које Ибзен користи да би појачао драмску тензију и нагласио рушење јунакињиног унутрашњег бића.

НОРИНА ТАРАНТЕЛА: ПЛЕС ПО РУБУ РОДНИХ НОРМИ

У раду се детаљно анализира сцена из другог чина Ибзенове драме Луткина кућа (1879) у којој главна јунакиња плеше тарантелу. Сцена Нориног плеса је у досадашњим истраживањима тумачена на многе начине, будући да представља један од кључних и најинтензивнијих тренутака у драми. Најважније питање којим се овај рад бави јесте да ли је сцена у којој Нора плеше тарантелу у салону не само драмски климакс, већ и преломни тренутак, када Нора коначно увиђа да су њен брак и њена улога у патријархалној, грађанској породици засновани на неистини и илузији. Указујући на бројне елементе у драмском тексту који не иду у прилог оваквој тврдњи, закључак рада јесте да је сцена у којој Нора плеше тарантелу заправо крајња потврда њене преданости и вере у норме понашања које су стриктно дефинисане грађанском идеологијом, а које ће главна јунакиња тек на самом крају драме одлучно одбацити. У раду се Норина тарантела посматра као нека врста ритуалне представе, приликом које Нора не крши правила „лепог понашања”, јер никада не одустаје од утврђених улога супруге и мајке. Закључак овог рада јесте да Норина тарантела није, како је до сада често тумачено, тренутак њене когнитивне трансформације и њеног ритуалног ослобађања грађанских стега. Напротив, сцена разуздане игре је нарочито исценирани догађај на ивици строгих правила грађанског декора. Тарантела је, са једне стране, Норина скоро аутоматска реакција у тренутку очајања, али је такође веома прорачунат, заводљив плес, којим Нора успева да оствари свој првобитни циљ – да занесе Хелмера и продужи илузију „срећне породице” макар и за неколико кратких часова. Другим речима, овај рад тумачи сцену Норине тарантеле као (мело)драмски врхунац њене преданости јасно одређеним родним правилима и кодексу понашања жене у грађанској породици 19. века.