Публикације

МУЗЕАЛИЗАЦИЈА КОЛЕКЦИЈЕ ЦРНО-БЕЛИХ НЕГАТИВА ИЗ ЛЕГАТА АЛЕКСАНДРА СИМИЋА

У раду се прати музеализација колекције црно-белих негатива из Легата Александра Симића, фотографа Југословенске војске у отаџбини, односно њена интеграција у фонд
Музеја Југославије, који досад није прикупљао грађу равногорске провенијенције. Такође, покренута су и разматрања која се тичу правног статуса поклоњене грађе у установама културе
како би се у корелацији с њима одговорило на питања која се тичу музеолошког третирања
предмета доспелих у Mузеј. Под тим пре свега подразумевамо процес музеалне селекције, односно валоризацију поклоњене фото-грађе, њену дигиталну и документацијску обраду и, на
крају, сагледавање комуникацијског потенцијала примљене колекције у односу на фонд Музеја, који због своје хетерогености и природе настанка, доноси пред истраживаче многобројне
изазове