Публикације

КОЛЕКТИВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАО ДРУШТВЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

У овом раду биће речи о веома интригантном и све значајнијем феномену под називом колективна интелигенција и истраживањима који пружају занимљиве увиде о његовом постојању и примени међу људима. У средишњем делу рада се анализирају различити правци и теорије које су повезане са појмом колективне интелигенције како би се она приказала у ширем контексту, а касније се даје преглед примера колективне интелигенције код људи и дају паралеле са различитим управљачким техникама и праксом који сведоче да већ дуго постоји сазнање о овом појму и предностима које доноси његова примена у најразличитијим људским делатностима. У закључку се апострофира значај колективне интелигенције за развој и еволуцију људског друштва, проблематизују евентуални правци даљег развоја ове области и отварају питања о могућим, за сада непознатим правцима. У раду су примењени методи анализе садржаја домаће и стране литературе, метод класификације, метод дескрипције, компаративни метод, метод анализе и синтезе и историјски метод.

НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА

Примена Web 2.0 технологија у библиотекама везана за рад са корисницима дефинише се кроз концепт Библиотека 2.0. Коришћење ових истих технологија у пословне сврхе у библиотекама тек почиње да добија замах и одвија се у оквирима концепта Предузеће 2.0. У раду су представљене теоријске основе ових концепата, као и неки од резултата истраживања о примени Web 2.0 технологија у библиотекама Србије. Примена технолошких и друштвених иновација окарактерисаних концептима Библиотека 2.0 и Предузеће 2.0 представља део процеса виртуелизације пословања библиотека. Рад представља потребу изградње нове парадигме сарадње у библиотекама, која неће обухватати само виртуелну сарадњу са корисницима и између запослених, већ и сарадњу у физичком простору библиотека. Указује се на важност конвергенције виртуелног и физичког пословања библиотека и презентују се могућности које пружа широка распрострањеност друштвених иновација потеклих из виртуелног света за унапређење пословања у физичком простору библиотека. Као илустрацију наведеног, рад уводи концепт Усамљеног читаоца и Читања 2.0 и разматра тематику сарадње при читању.