Култура бр. 168 / 2020 Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара


Редакција: др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Дејана Прњат, др Слободан Мрђа и др Владимир Коларић

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Ликовна уредница: мр Драгана Мартиновић

Главна уредница: др Владислава Гордић Петковић

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Агенција МФ

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Илустрације: дигиталне фотографије визуелног уметника Бојана Јевтића

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: др Вук Вукићевић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 011 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Vladislava Gordić Petković); Published quarterly by Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д.о.о. Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: у јесен 2020. године

ISSN 0023-5164УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе и информисањa

Садржај


Фантастично у културиКултура књиге код мањина у Војводини


Истраживања


Култура видео игара


Осврти

Прикази


Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број