Публикације

КАКО ДИГИТАЛНО ДОБА ОБЛИКУЈЕ УМ МЛАДИХ

У раду Како дигитално доба обликује ум младих биће истражени утицаји
које ново доба има на социјалну и емоционалну интелигенцију младих. Специфи-
чан предмет анализе овог рада је утицај који на људски ум и његову свеобухват-
ну активност има егзистенција којом преовлађује култура екрана, где су мобилни
телефони, таблети, ајподи, рачунари, постали неизбежан део свакодневице. Кроз
анализу процеса мишљења тинејџера, који се сада у литератури зову скринејџери
(од енгл. screen − екран), а чији живот карактерише copy − paste образовање, опа-
дање читалачке културе, нови облици зависности – од технологије и њеног утица-
ја на њихово понашање, показаћемо да је у новој хај-тек култури дошло до појаве
отежане међуљудске комуникације, односно пада социјалних вештина. Главни циљ
истраживања је утврђивање како данас функционише ум савременог младог чове-
ка у време електронског тржишта, веб-економије, друштвеног умрежавања, сајбер
криминала, љубави на први сајт и како људски ум реагује на до сада највећи уплив
технологије на приватност.