Публикације

ИСТОРИЈА ИДЕЈА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИСТОРИЈА – ИЗМЕЂУ МАРГИНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНОВАТИВНОГ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГ ПОЉА

У раду се анализира настанак историје идеја и интелектуалне историје, два утицајна правца у савременим хуманистичким наукама. Приказани су настанак и развој ових дисциплина, њихове сличности и разлике, теоријско-методолошка обележја неколицине „школа” које су се јавиле током 20. века, њихови најутицајнији представници као и најзначајнији резултати. Почетком 21. века обновљено је интересовање за историју идеја и, посебно, за интелектуалну историју, које одликују предметна неодређеност, теоријско-методолошки еклектицизам и изражена трансдисциплинарност. Ове особине уједно представљају и највећу предност историје идеја и интелектуалне историје, пружајући им перспективе за трансдисциплинарну синтезу која посебно добија
на значају у светлу све изразитије фрагментације научног знања.

НЕКИ ПРИМЕРИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ДОМИНАНТНИХ И НЕДОМИНАНТНИХ МОДЕЛА У ИСТОРИЈИ МИШЉЕЊА

Каква су узајамна дејства између доминантних и недоминантих модела у историји идеја? Да ли су доминантне парадигме мишљења и апсолутне претпоставке једног доба прожети скуповима недоминантних, различитих па чак и садржински супротстављених идеја,
претпоставки и веровања? Ако јесу, у којој мери? Да ли је процесима потискивања недоминантних модела (у виду материјалног затирања трагова и уништавања њихових заговорника) могуће контролисати путање идеја, њихову циркулацију и историјско међудејство? Како
потиснуте идеје утичу на доминантне моделе мишљења?