Публикације

АНТИЧКИ И СРПСКИ ЈУНАЦИ У СРПСКИМ УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ У XIX ВЕКУ

Уџбеници историје на српском језику који су се користили у српским
школама током XIX века имали су специфичну форму и намену. Форма уџбеника
је различита од данашњих уџбеника, али по наслову, садржају или уводу уџбеника
можемо уочити да се користио у наставном процесу. Такође, њихов садржај је ра-
зличит од савремених уџбеника и наставне јединице су биле прилагођене тадашњој
политичкој ситуацији у којој се налазио српски народ. Важно место у наставним
јединицама тих уџбеника имали су антички и српски јунаци и у овом раду ћемо
приказати примерe који показују колике су сличности и разлике међу тим јунацима
и каква је била њихова улога у образовању и васпитању српске омладине током XIX
века.