Публикације

ОД „ДИГИТАЛНИХ УРОЂЕНИКА” ДО „ДИГИТАЛНИХ КРЕТЕНА” ‒ МЛАДИ И ДИГИТАЛНИ ЈАЗОВИ

У раду се анализирају феномени дигиталног јаза првог, другог и трећег
нивоа у контексту генерација дигитализованих од рођења, с фокусом на индивиду-
алним разликама у дигиталној писмености младих, односно дигиталном јазу дру-
гог нивоа. Почетком 21. века, са све већом доступношћу дигиталних технологија и
интернета, долази до постепеног смањивања дигиталног јаза ‒ у погледу физичког
приступа, али и до његовог продубљивања ‒ у погледу дигиталне писмености младих
и добити од коришћења дигиталних технологија у свакодневном животу. Упркос
томе, дискурс о младима као дигиталним урођеницима, присутан је, и након две де-
ценије од његовог појављивања, поготову у неакадемском дискурсу. С друге стране, по-
следњих година, под окриљем моралне панике, подгрејане пандемијом коронавируса,
све је популарнији дискурс о младима као дигиталним кретенима, који, захваљујући
интензивном коришћењу интернета, забављајући се до смрти, постају све плићи,
претећи да угрозе цивилизацијске тековине људског друштва. Данашњи научници и
истраживачи суочени су са сложеним питањима која изискују нијансиран теоријски
приступ, лишен техно-утопистичких и техно-песимистичних предвиђања.